Децата с различен майчин език в България са едни от най-уязвимите в образователната ни система, но за тях и за техните учители вече има необходимото улеснение. Това е първият български буквар за ученици, които нямат достатъчно развити езикови умения на български език при постъпване в училище. "Четем с Ася и Явор" е достъпен безплатно на сайта prepodavame.bg и е подходящ също така за български деца в чужбина с ограничен контакт с родния език, за ученици, изпитващи затруднения с четенето в началното училище до 2-3 клас и изобщо всички деца, които бързат да се научат да четат.

Помагалото включва три отделни книги: „Буквар за деца“; „Буквар с насоки за работа за учители“; и "Моите букви" – приложение за изработване на тактилни букви.

Това е първият цялостен продукт на проекта "Разбираш ли езика на училището", който се реализира от фондация "Заедно в час" и сдружение "Интернационална Асоциация ЕдюкАрт". Негови автори са логопедът Акулина Арикова и специалистите по ранно двуезично развитие д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова. Автор на илюстрациите е художничката Еслица Попова.

Разговаряхме с Вяра Михайлова и Акулина Арикова, за да научим повече за проекта.

По време на пандемията стават ли още по-уязвими децата с различен майчин език в България?
Вяра Михайлова: Езикът се учи най-добре чрез живо общуване. За да усвоят един език, децата трябва от една страна да са потопени в езиковата среда, т. нар. езикова баня, и от друга страна да чуват и употребяват езиковите структури в ясен ситуативен контекст. Всичко това не може да се случи достатъчно в онлайн среда, което поставя децата с различен майчин език в още по-неблагоприятна позиция. Това е валидно не само за децата с различен майчин език в България, но и във всички държави, напр. САЩ, Германия и др. Последните проучвания по темата в Германия също показват, че децата с майчин език, различен от немския, изостават езиково, когато детските градини и училищата затварят заради пандемията.
В България децата с друг майчин език често не разполагат с необходимите устройства, бързина на интернет или възрастен, който да може да ги подкрепя в процеса на онлайн обучението, което допълнително усложнява тяхната обучителна ситуация и увеличава риска да натрупат пропуски.

За какви ученици е подходящ букварът "Четем с Ася и Явор" и как ги улеснява в уроците?
Акулина Арикова: Букварът е създаден с основен фокус върху деца със затруднения в четенето. Затрудненията могат да бъдат различни – свързани с недостатъчно развити езикови умения на децата, дислексични прояви, затруднения да се научат да четат по общоприетия начин и др. Букварът е подходящ за всички деца, също за тези, които имат желание да се научат да четат в малко по-ранна възраст.

Акулина Арикова
Снимка: Личен архив


Вяра Михайлова: В "Четем с Ася и Явор" целенасочено се отработват основните затруднения, които децата изпитват при усвояването на четенето. Подредбата на буквите например е по-различна от стандартната в учебната програма, което е съобразено със затрудненията на децата. Във всеки урок последователността на задачите е една и съща. Така децата знаят какво се очаква от тях и това им помага да се чувстват по-уверени и да могат да се фокусират по-добре върху съдържанието. Оформлението на страниците също служи за визуална опора – ясната структура помага на децата да се ориентират по-добре на страницата, а естетичните илюстрации на Еслица Попова създават усещането за картинна книга и допълнително стимулират желанието на децата да четат.

Вяра Михайлова
Снимка: Личен архив

Какви са основните аспекти на цялостната концепция на буквара?
Акулина Арикова: Концепцията включва различни елементи на игра, сюжет, четене на думи и срички близки по звучене. Основните аспекти са – запомняне и разпознаване на буквите в различни варианти, диференциация на звуковете близки по звучене, четене с постепенно усложняване на материала, като използваме само буквите, които сме научили дотук, обогатяване на речниковия запас чрез илюстрации и невероятен сюжет. Включени са различни похвати, такива като самолет-сричколет, рисуване на букви с тяло, пръсти и др. Повече за концепцията можете да научите тук.

Вашият труд включва и насоки за работа за учители. Колко важно е преподавателят да се адаптира и еволюира в работата си спрямо нуждите на учениците?
Акулина Арикова: За да се постигнат най-бързи и най-добри резултати, е препоръчително да се следват указанията, които са дадени в насоките за работа. Независимо от това, всеки може да използва буквара според опита си и дори при липса на такъв. Важното е да се извлече полезното и да е в помощ на децата.
В насоките има "Очакван резултат" и "Как да продължим" след всяка група букви, които много помагат и ориентират обучаващия. Така лесно може да се ориентираме дали се движим в правилната посока и как бихме могли да постъпим при различни казуси.

Какви обикновено са най-големите трудности в учебния процес за децата с различен майчин език?
Вяра Михайлова: Голям процент от децата с различен майчин език постъпват в училище с недостатъчно ниво на владеене на българския език. Те не разполагат с необходимия речниковия запас, за да се справят с усвояването на учебния материал, а понякога и с ежедневието в училище. Често изпитват затруднения с усвояването на четенето или имат нужда от повече време от заложеното по програма, тъй като нямат достатъчно опитност с езика и с книги по принцип. Именно затова езиковата подкрепа е изключително важна, особено в началното училище, но и в прогимназиалните класове, тъй като само по този начин можем да осигурим децата да усвоят езика паралелно с предметното знание.

С какво помагат тактилните букви?
Акулина Арикова: Тактилните букви са създадени, за да събудят сетивата на децата. Те са един специален начин, чрез който децата могат да възприемат и запомнят буквите. Общоприетият начин за запомняне не винаги е лесен и подходящ за всички деца, което впоследствие забавя и усложнява процеса на четене. Чрез изработването на буквите децата създават "собствена" азбука, а в приложението "Моите букви" те имат също възможност да проследяват напредъка и успеха си.

Невъзможността за разбиране на "езика на училището" може ли да застраши социалните умения на подрастващите и в дългосрочен план?
Вяра Михайлова: Със сигурност, когато не разбираш "езика на училището" и езика на средата, която те заобикаля, срещаш не само трудности, свързани с учебния процес, но и не можеш да общуваш пълноценно. Това от своя страна ограничава възможностите ти да развиваш социално-емоционалните си умения, които са ключови за успеха ти в училище и на по-късен етап в обществото.

Изхождайки от вашия професионален опит, какви модели от немската школа можете да прилагате в работата си у нас?
Вяра Михайлова: Германия има дългогодишен и изключително богат опит в областта на усвояването и преподаването на езика като втори, от който можем да почерпим. От една страна има много емпирични проучвания за това как точно се усвоява немският език като втори. От друга страна съществуват разнообразни програми и специализирани методики за обучение по немски език като втори. Също така се прилагат различни образователни политики, свързани с езиковата подкрепа на учениците с друг майчин език. От опита в Германия знаем например, че най-ефективният начин децата да усвоят езика и съответно учебния материал е комбинация от допълнително подпомагащо езиково обучение по системата за преподаване на езика като втори, започвайки от предучилищна възраст, заедно с интегрирана езикова подкрепа, целенасочено оказвана във всички учебни часове по всички дисциплини.

Кои са най-ценните съвети, които давате на учителите, които консултирате в работата им с деца от многоезична среда?
Вяра Михайлова: На нашите обучения за работа с деца с майчин език, различен от българския, се поставяме в обувките на учениците и преживяваме как се справяме, когато ни преподават на език, който не владеем и съответно как се чувстваме. Това преживяване помага да разберем още по-добре от каква езикова и емоционална подкрепа имат нужда учениците в такава ситуация.

От обратната връзка на учителите, с които работим, знаем, че особено полезни за тях са различните практически насоки и стратегии за езикова подкрепа в учебните часове, които споделяме. Например, че е важно преди часа да определим кои са ключовите думи, без които материалът не може да бъде усвоен, и как да ги обясним на учениците.

Много е важно също да се знае как точно се усвоява българският език като втори, т.е. какви конкретни стъпки в процеса на усвояване и в каква последователност извървяват децата. Това ни помага да разберем, че децата имат нужда от време да усвоят определени структури, и че езиковите грешки са съвсем естествени. Те показват, че децата изграждат хипотези за това как работи езикът, които обаче невинаги отговарят на неговите правила. A ние като учители можем да използваме различни стратегии, така че да поправяме грешките езиково подкрепящо.
Също така съветваме учителите как могат да използват майчиния език на учениците като ресурс и по този начин да им помагат да изградят системно мислене за езиците, както и позитивна нагласа към многоезичието.

Полезни практически насоки, стратегии и инструменти за работа могат да бъдат намерени в нашия наръчник „Интегрирана езикова подкрепа на ученици с майчин език, различен от българския“, който е наличен на свободен достъп може да бъде заявен на prepodavame.bg.

Каква сила дава на всеки човек доброто познаване и разбиране на езика?
Вяра Михайлова: "Границите на моя език са границите и на моя свят" – мисля, че този цитат от философа Лудвиг Витгенщайн описва много добре колко е важно да владееш добре езика на средата, в която живееш. Езикът е в основата на междучовешките взаимоотношения, той ни дава възможност да се свържем с останалите хора, да се чувстваме пълноценни и равностойни.

Необходими ли са повече материали за подкрепа на ученици с различен майчин език и техните преподаватели?
Вяра Михайлова: В България все още липсват достатъчно специализирани учебни материали за обучение по български език за ученици с друг майчин език, както и обучения и материали за учители. Затова основната ни цел в ЕдюкАрт и в съвместния ни с фондация "Заедно в час" и фондация "Тръст за социална алтернатива" проект "Разбираш ли езика на училището?" е именно създаването на такива материали. В момента работим по наръчник "Математика с граматика" за 1. и 2. клас. Той ще съдържа насоки за преподавателите с конкретни дейности и примерни работни листове как да подкрепят усвояването на определени граматични конструкции (например образуване на множествено число, съгласуване на прилагателни със съществителни имена и др.), докато решават задачи с децата в часовете по математика. Планираме също да създадем към наръчника илюстрирани математически истории, чрез които по увлекателен начин да се обясняват основните математически понятия от 1. и 2. клас (напр. цифри и числа, аритметични действия, геометрични фигури и др.). Тези истории ще са в помощ на децата с друг майчин език и с недостатъчен житейски и образователен опит при усвояването на по-абстрактни математически концепции, като ще бъдат подходящи за всички деца. Допълнително през тази година ще разработваме още материали за 1. и 2. клас за четене с разбиране и работа с лексика, две ключови теми при езиковата подкрепа.