Отговорете на въпроса "Как ще празнувате 8 март?" през тази година и всеки един от вас ще има уникалния шанс да спечели едно от трите бижута на LadyZone.bg! Очакваме вашите отговори в коментарите под статията и пожелаваме успех на всички участници в битката за ключетата!

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРАТА "Спечелете уникално LadyZone бижу за 8 март" (ПО-ДОЛУ ИГРАТА)

 1. Обхват и условия за участие в Играта
 2. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което се регистрира на сайта www.ladyzone.bg с валиден имейл адрес, име и фамилия.
 3. Всеки участник, който иска да се включи в Играта, след като се регистрира за участие, трябва да отговори на въпроса. Само тези участници, които са отговорили на въпроса, могат да участват в томболата за наградите.
 4. Победителите се определят чрез томбола, след приключване на Играта.
 5. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено в томболата, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
 1. Описание на наградите
 2. В Играта ще бъде раздадени 3 (три) бижута, предоставени от LadyZone.bg.
 3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност. 
 1. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
 2. Всеки участник, който отговаря на условията по Раздел I и отговори на въпрос съгласно т. 2 на Раздел I, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите по Раздел II.
 3. Всеки участник в томболата може да спечели само една награда.
 4. Тегленето на наградите ще бъде извършeно на 9 март 2017 г. в офиса на „БТВ Медиа Груп” ЕАД.
 5. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата. Резултатите от тегленето на наградите се констатира от комисия, съставена от представители на „БТВ Медиа Груп” ЕАД.
 6. Печелившите участници ще бъдат обявявени на 10 март 2017 г. на страницата на Играта: www.ladyzone.bg
 7. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез посочения от тях имейл адрес в рамките на деня на теглене на наградите.
 8. В случай че даден участник е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор/връзка с печелившия в рамките на 5 /пет/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 6 се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си.
 9. Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на „БТВ Медиа Груп” ЕАД и печелившия участник. 
 10. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от служител на „БТВ Медиа Груп” ЕАД и от печелившия участник, последният се индивидуализира с валиден документ за самоличност. В протокола за приемане на наградата, печелившият участник трябва да попълни личните си данни. Ако печелившият участник е малолетно лице, вместо него протоколът се подписва от неговите законни представители. Ако печелившият участник е непълнолетно лице, неговите законни представители предоставят писмено съгласие за получаване на наградата. В случай че лицето откаже да подпише протокола, съответно неговите законни представители откажат да подпишат протокола или да дадат съгласието си, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
 11. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
 12. В случай че върху стойността на предоставените от „БТВ Медиа Груп” ЕАД награди е дължим  данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, същият е за сметка на печелившите участници.  
 1. Срок на Играта
 2. Играта стартира в 15 ч. на 7 март 2017 г. и приключва в 18 ч. на 9 март 2017 г. 
 1. Други условия
 2. Организатор на Играта е „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1, Административна сграда на НДК.
 3. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата www.ladyzone.bg „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, като публикува промените на www.ladyzone.bg. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта.
 4. С регистрацията на участник в Играта се счита, че същия се е запознал, е приел и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 5. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите условия или форсмажорни обстоятелства.
 6. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат „Общи условия за ползване на интернет сайтовете на „БТВ Медиа Груп” ЕАД, публикувани на всички сайтове, собственост на „БТВ Медиа Груп” ЕАД.