През летните месеци юни и юли поляните на планините в България се разкрасяват с планински крем, наричан още "самодивско лале". Многогодишно луковично тревисто растение (Lilium jankae) е разпространено в западна и средна Стара планина, Руй, Витоша, Беласица, Милевска планина, Конявска планина, Знеполе, Рила и Западни Родопи. На Витоша по-специално се среща под Резньовете и в резервата Торфено бранище. Жълтият планински крем расте по тревисти места и скални полянки, като има силна и остра миризма. Планинският крем е защитен вид и е включен в Червената книга на България, като представлява балкански субендемит – освен в България и Сърбия, вирее и в Карпатите. Стъблото достига височина до 1 метър, като на върха си най-често има 2-3 жълти едри цветове. Не опитвайте да го късате, тъй като стъблото е много жилаво и се изтръгва до самата луковица, което го обрича на загиване.