Понятието "темперамент" е въведено от старогръцкия лекар Хипократ V век пр.н.е. Неговата класификация на личностите във четири типа темперамент - сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик, се използва до днес от психолозите и то почти в първоначалния си вид. 

Ако характерът на човека се изгражда непрекъснато от семейството, образованието и от окръжаващата го среда през целия живот, то темпераментът е вроден и не се влияе особено от жизнения опит. Реакцията, провокирана от  изненадващо събитие винаги е продиктувана от темперамента.

Четирите класически темпераментови типа могат да бъдат описани най-общо по следния начин:

Сангвиник - Енергичен и работоспособен, откликващ на всичко, което привлича вниманието му. Бързо съсредоточава вниманието си. Неприкрит e с изразителна мимика и жестове. Активността и реактивността са уравновесени. Има бързи движения, бърз темп на речта, находчивост. Чувствата, настроението, интересите и стремежите са много променливи. Лесно установява контакти с нови хора, лесно свиква с нови изисквания и с нова обстановка. Може да обича няколко мъже (жени) едновременно.

Продължава>>>