Историята за „Бременските музиканти“ оживява на сцената на Младежки театър "Николай Бинев" с много музика, танци, приключения, смях и изненади в изобилие. Добре познатите на всички деца и възрастни, животни от една от най-любимите приказки на Братя Грим - Магаре, Куче, Котка и Петел, се срещат след като са изгонени от своите стопани.

Снимка: Младежки театър \"Николай Бинев\"

Случайната им среща ги вдъхновява и те решават да отидат в Бремен, където да станат градски музиканти. Всичко върви по план, докато на пътя им не се изпречват двама опасни и страшни разбойници. А къде и какво е Бремен, ще разберете на финала на спектакъла.

Ladyzone.bg и Младежки театър "Николай Бинев" в София ви дават възможност да заведете децата си на театър на 5.06.2022 г. от 11 ч.

За целта трябва да отговирите правилно въпрос, публикуван във фейсбук страницата на Ladyzone.bg.

Двама души ще се сдобият с по три билета. Пълните условия вижте по-долу.

Правила на играта

„Бременските музиканти“

(по-долу “Играта”)

Организатор

Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

Продължителност на Играта 

Играта стартира в 12:00 часа на 02.06.2022 г. и продължава до 17:00 часа на 03.06.2022 г., включително („срок на Играта“).

Механизъм и условия за участие в Играта

Играта се провежда на територията на Р. България, на Фейсбук страницата на сайта Ladyzone.bg
(https://www.facebook.com/ladyzone.bg).

В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил (регистрация) във Фейсбук и участват в Играта чрез него.

На 02.06.2022 г. на Фейсбук страницата на сайта Ladyzone.bg (https://www.facebook.com/ladyzone.bg) ще бъде публикуван пост с въпрос. Въпросът е свързан със съдържанието на пиесата „Бременските музиканти“. Играта стартира със задаването на въпроса в 12:00 часа на 02.06.2022 г. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения въпрос в срока за отговор, чрез публикуване на коментар с правилен отговор под поста с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след изтичането на предвидения срок за отговор, не участват за тегленето на съответната награда.

Участникът трябва да публикува под поста със зададения въпрос отговора, който смята за верен. Въпросът има само един верен отговор, който ще бъде обявен след приключване на играта на 03.06.2022 г. на Фейсбук страницата на сайта Ladyzone.bg (https://www.facebook.com/ladyzone.bg).

Награди

7. Наградите са две – по 3 бр. билети на 2 участници за пиесата „Бременските музиканти“, предоставени от „Младежки театър "Николай Бинев". Билетите важат за 5.06.2022 от 11 ч.

Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите 

Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от товаколко пъти е публикувал коментар с правилен отговор.

Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта.

В играта има двама печеливши участници, който получават описаните т. IV награди. Печелившите участници (общо 2 на брой) ще бъдат обявени на 03.06.2022 г. с пост на Фейсбук страницата на сайта Ladyzone.bg (https://www.facebook.com/ladyzone.bg) чрез изброяване на потребителските профили на печелившите участници, с които същите са участвали в Играта.

С оглед получаване на наградите, печелившите участници ще получат билетите директно на касата на Младежки театър "Николай Бинев" в деня на постановката – 5.06.2022 (неделя) от 11 ч.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен телефон, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта

Наградата може да се използва от печелившите участници, като не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

Други условия
Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на сайта Ladyzone.bg (https://www.facebook.com/ladyzone.bg) или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на награда от печелившите участници за срок от един месец.

С участието си в Играта чрез публикуване на коментар с отговор на зададения въпрос, се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди

Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на Ladyzone.bg (https://www.ladyzone.bg)., като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява участниците на Фейсбук страницата на Ladyzone.bg за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.