Любимият ви сайт LadyZone.bg стана на 6 години. А рожден ден без подаръци не може, нали?

Затова сме ви подготвили огромен брой изненади. Какво трябва да направите, за да бъдат ваши? Лесно е.

Достатъчно е само да се регистрирате ТУК!

50 от вас ще имат възможност да спечелят луксозни кутии с козметични изкушения!

Снимка: iStock

Запознайте се с общите условия на играта.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "HAPPY BDay LadyZone"

1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което има активeн email и регистрация в сайта LadyZone.bg. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

2. Всеки участник, с участието си в игрaта, се съгласява да посочи своите три имена  и имейл за връзка. Регистрации, неотговарящи на тези критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.

3. Участник в Играта може да бъде всеки потребител на сайта ladyzone.bg, в периода от 09:00 часа на 05.12.2016 г. до 23.59:00 часа на 31.12 2016 г. Потребителите ще имат възможност да попълнят регистрационна форма за участие в томболата и на случаен принцип ще бъдат избрани 50 потребителя, които ще получат награда.

4. Всеки потребител на сайта може да спечели само една награда.

5. В играта ще бъдат раздадени следните награди: 50 подаръчни комплекта от http://prettyboxbeauty.com

6. Печелившите потребители ще бъдат уведомявани веднага при влизането в сайта дали печелят награда и каква е тя.

7. За да получат наградата си печелившите потребители трябва да се запознаят с настоящите Общи условия и да имат регистрация в www.ladyzone.bg.

8. Печелившите потребители ще бъдат обявени на 06.01.2017 г. на страницата на играта: www.ladyzone.bg/welcome

9. Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на „БТВ Медиа Груп” ЕАД и печелившия потребител.

10. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от служител на „БТВ Медиа Груп” ЕАД и от печелившия потребител, последният се индивидуализира с валиден документ за самоличност. В протокола за приемане на наградата, печелившият потребител трябва да попълни личните си данни. В случай че печелившият потребител откаже да подпише протокола се счита, че се отказва от получаване на наградата.

11. Организаторът не отговаря в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият потребител да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

12. Печелившите потребители дължат данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица върху стойността на предоставената от бТВ награда. Наградените са длъжни да декларират и внесат за своя сметка в държавния бюджет дължимия данък в определения от закона срок.

13. Играта стартира в 09:00 часа на 05.12.2016 г. и приключва в 23:59 часа на 31.12.2016 г.

14. Организатор на Играта е „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1, Административна сграда на НДК.

15. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата www.ladyzone.bg „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, като публикува промените на www.ladyzone.bg Промените влизат в сила от публикуването им на сайта.

17. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на играта във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: www.ladyzone.bg

18. Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.ladyzone.bg за промени в Официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила.

19. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите условия или форсмажорни обстоятелства.

20. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат „Общи условия за ползване на интернет сайтовете на „БТВ Медиа Груп” ЕАД, публикувани на всички сайтове, собственост на „БТВ Медиа Груп” ЕАД.

21. Играта  се организира на български език и сe провежда на www.ladyzone.bg

22. Наградата ще се предостави на потребител, който има право да участва в играта, бил е обявен за печеливш по Официалните правила на играта и е предоставил валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата.

23. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

24. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш потребител, предоставил невалиден e-mail или телефон за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

25. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.