На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Само който е изпитал безгранич- на злочестина, може да изпита безгра- нично щастие.