На 16 април 2014 г. Зонта клуб "София" организира ден на правното застъпничество. Бяха раздадени флаери, пуснати балони. Жени алпинистки се изкачиха по стената на двореца, символизирайки устрема и възможността да бъде достигнат върха!

Права на жените:

Право на лична свобода, неприкосновеност и сигурност.
Право на зачитане на личния и семейния живот и на защита срещу намесата в личния и семейния живот.
Право на защита срещу посегателството върху честта, достойнството и доброто име.
Право на избор на местожителство и придвижване.
Право да заемат всички обществени постове и да упражняват всички обществени функции.
Право на равни права и задължения в брака и семейството.
Право на зачитане на личността в семейството.
Право на труд и здравословни и безопасни условия за полагането му.
Право на здравно и социално осигуряване.
Право на образование.
Право на защита, ако са нарушени законни права и интереси.
Право на закрила на майчинството.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ ВАШЕТО "НЕ" НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА И НЕ НАРУШАВАНЕ ТЕХНИТЕ ПРАВА.

ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-СПРАВЕДЛИВ СВЯТ!