"Лошият учител ни поднася истината, добрият ни учи да я откриваме."

- Адолф Дистервег (1790 - 1866), немски педагог, мислител и прогресивен либерален политик