От 2004 г. насам отбелязваме 29 юни като международен ден на река Дунав, която прекосява половин Европа и свързва с водите си 10 държави – Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна.

Реката носи името на древно речно божество и е дом на много растителни и животински видове. Речното корито е най-голямата заблатена територия в Европа. Край Дунава се намира най-голямото количество тръстика в целия свят.

Значителен процент от световната популация от птици живее в териториите покрай реката. В делтата на Дунав плуват над 45 вида сладководна риба. Известно е, че голям брой от популацията на европейския пор живее на островите по реката. Горите по поречието са дом и на някои редки видове влечуги. Единствено в резервата Сребърна в България гнезди застрашеният вид птица къдроглав пеликан.